پاییزِ سالِ بعد

پاییزِ سالِ بعد
بایگانی

از مدت ها قبل خودم را برای رو به رو شدن با تو آماده کرده ام  که در جواب اولین  سوالی که می دانم می پرسی بگویم "چون ده سال زندگی ام را از من گرفتی،ده سال از بهترین سال های جوانی ام،ده سال از بهترین سال های زمینه ساز موفقیتم،سال هایی که می شد مادر باشم اما نبودم، سال هایی که می شد همسر باشم اما نبودم، سال هایی که می شد عاشق باشم اما نبودم، سال هایی که می شد از تک تک روزهایش خاطره خوب بسازم دوست بدارم و خالصانه عشق بورزم به همه آدم های دوست داشتنی زندگی ام اما نشد...